Site home

Kim Nam Group


Đào tạo chuyên gia năng suất

CGNS

5
189 Ratings

TCDT Toprate


Khóa học ngày 14.7.2021

KHN1

5
106 Ratings

Vercon


Chương trình tái đào tạo Nhà tư vấn CDC K1

Tái đào tạo CDC K1

5
170 Ratings

KNT- Chuyển đổi số


2806 21:40

2806 21:40

5
195 Ratings

KNT- Chuyển đổi số


Test 1

T1

4
158 Ratings

KNT- Chuyển đổi số


Đào tạo chuyển giao Khách hàng

ĐTVerco24

5
213 Ratings