Site home

Sách nói miễn phí


Biết người, dùng người, quản người

Biết người, dùng người, quản người

4
185 Ratings

Sách nói miễn phí


Bi mat tri vi vuong quoc den quan ly cong ty

Bi mat tri vi vuong quoc quan ly cong ty

5
203 Ratings

Ebook


Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

5
115 Ratings

Ebook


Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

4
142 Ratings

Ebook


Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp

Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp

5
208 Ratings

Ebook


Vị giám đốc một phút

Vị giám đốc 1 phút

5
114 Ratings